לייעוץ ראשוני התקשרו: 077-9965791

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם:

  מדיניות פרטיות

  תנאי שימוש ומדיניות פרטיות באתר עו"ד ערן דוידוב

  תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

  אני, עורך דין ערן דוידוב (להלן: "המשרד" או "אנחנו", "אנו" וכיוצ"ב), מכבדים את הפרטיות של המשתמשים באתר שלנו שכתובתו www.erandavidov-law.co.il (להלן: "המשתמש" או "אתה" וכיוצ"ב). מדיניות פרטיות זו מתארת את האופן בו אנו אוספים מידע, סוג המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה אתה, יכול להסירו או לשנותו.

  האמור במדיניות הפרטיות שלנו מנוסח בלשון זכר וזאת מטעמי נוחות בלבד, והינו מיועד לנשים וגברים כאחד.

  כללי והסכמה – תנאי מקדים לשימוש באתר

  שים לב: בעת השימוש באתר, בעצם הכניסה או ההתחברות לאתר, הינך נותן את הסכמתך לכך שאנו נאסוף, נשמור ונשתמש במידע שלך באופן המתואר במדיניות זו. אם מסיבה כלשהי אינך מסכים לתנאי  מהתנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, עליך להפסיק באופן מיידי להשתמש באתר ולהימנע מכל שימוש באתר, כניסה או מהתחברות לאתר, בכל אופן.

  תנאי שימוש באתר המשרד

  המידע הכלול באתר הוא מידע כללי וראשוני וניתן לרקע כללי בלבד, המידע אינו מתיימר להיות מדויק ומלא ואף איננו מתעדכן על ידנו ואין אנו מחויבים לעדכנו בעקבות שינויים או התפתחויות משפטיים שונים. לפיכך, כל המידע הקיים באתר אינו מהווה ייעוץ משפטי, ועליך להימנע מלהסתמך עליו בטרם קיבלת ייעוץ משפטי ספציפי. משכך, לא תהא לנו כל אחריות ביחס לכל פעולה הננקטת או שאינה ננקטת על בסיס האמור באתר זה.

  השימוש באתר אינו יוצר בנינו לבינך כל יחסי עורך דין – לקוח. כל תקשורת עימנו באמצעות האתר לא תפורש כיוצרת יחסי עורך דין – לקוח. אל תשלח/י אלינו מידע סודי או רגיש באמצעות האתר. ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש מאיתנו, כל מידע שיימסר לנו על ידך באמצעות האתר או דרכי יצירת הקשר המפורטות בו לא ייחשב כסודי ו/או כמוגן בחיסיון עורך דין – לקוח.

  מדי פעם אנו עשויים לכלול באתר קישורים לאתרים אחרים,  אנו מסירים בזאת כל אחריות ביחס לאתרים כאמור והתוכן שלהם.

  המידע הנאסף

  אנו אוספים שני סוגים של מידע מהמשתמשים באתר:

  א. הסוג הראשון של מידע שאנו אוספים הנו מידע אנונימי ואינו מזהה (להלן: "מידע לא אישי"). מידע לא אישי הוא כל מידע טכני, סטטיסטי ואנליטי אשר גלוי לנו כאשר אתה משתמש באתר  אך אינו מאפשר לזהות אותך. מידע לא אישי כולל את אופי השימוש והפעילות שלך באתר, את זהות מערכת ההפעלה והדפדפן בהם הנך עושה שימוש, זרם הקשות (click-stream), דף ממנו הופנית וכיוצ"ב.

  ב. הסוג השני של מידע שאנו אוספים הנו מידע אישי מזהה (להלן: "מידע אישי"). המידע האישי מאפשר לנו לזהות באופן אישי את המשתמש ובדרך כלל נושא אופי פרטי או רגיש.

  • המשתמשים מספקים באופן אוטומטי את ה- IP address שלהם (או כתובת ה-Mac שלהם, לפי המקרה), בהתאם לרשת או למכשיר בהם הם משתמשים. מידע זה נאסף על מנת לשפר את חוויית המשתמשים ולמטרות אבטחה.
  • בנוסף, אנו אוספים מידע אישי הנמסר על ידך באופן מודע ומרצונך החופשי במהלך שימושך באתר. המידע האישי ייאסף מתוך הפרטים אותם מסרת במסגרת מילוי טופס יצירת הקשר שבאתר. בטופס עליך למלא את הפרטים הבאים: שמך, מספר טלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. כמו כן, אתה רשאי (אך לא חייב) למסור מלל חופשי. ייתכן כי בעתיד יתבקש מידע נוסף במסגרת מילוי הטופס.

  למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי, כל עוד זיקה זו מתקיימת.

  שים לב: אנו לא נאסוף עליך מידע אישי ללא קבלת הסכמתך, אשר ניתנת, בין היתר, במסגרת קבלתך את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות ובעצם שימושך באתר.

  אינך מחויב למסור מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהינך מספק לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את שירותי האתר וכן הינך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע (אשר יתכן ויירשם בהתאם לדרישות הדין).

  מטרות איסוף ושימוש במידע

  אנו משתמשים במידע לא-אישי על מנת:

  לעשות שימוש בו לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים ומחקריים, וכן לצורך התאמה, פיתוח ושיפור האתר והשירותים הניתנים במסגרתו.

  אנו משתמשים במידע אישי על מנת:

  • ליצור קשר עם הפונים אלינו.
  • להתאים, לפתח ולשפר את האתר והשירותים הניתנים במסגרתו.
  • להשיב לשאלות המשתמש אודות השימוש באתר וכן להעניק שירותי תמיכה טכנית.
  • לספק עדכונים משפטיים למשתמשים שנרשמים לניוזלטר שלנו.
  • לקבל מידע כללי אודות המיקום הגיאוגרפי ממנו מחובר המשתמש לאינטרנט, הן לצרכי אבטחת מידע והן כדי לדעת את המיקום הכללי של המשתמשים באתר שלנו.

  שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים

  ככלל אנו לא נעביר או נשתף את המידע האישי שלכם עם אחרים. אולם, על אף האמור, אנו רשאים לשתף צדדים שלישיים במידע אישי אך ורק במקרים הבאים: (א) על מנת לעמוד בדרישות כל דין, לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית; (ב) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ג) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ד) על מנת להשיב לבקשות תמיכה של משתמשים; (ה) על מנת להשיב לתביעה, דרישה או טענה כי התכנים המופיעים באתר והשימוש בהם נעשו ללא הרשאה או מפרים זכויות של צדדים שלישיים; (ו) על מנת להשיב לתביעות, דרישות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או באופן שיש בו משום הטרדה; (ז) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי שלנו, של המשתמשים או של הציבור הרחב; (ח) במקרה של שינוי שליטה במשרד, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיו; (ט) על מנת לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי של המשתמשים באמצעות צדדים שלישיים המעניקים שירותים למשרד (לרבות צדדים קשורים שלהם, כנדרש על מנת לספק לנו את השירותים), כפי שהדבר מתבקש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים שלנו, כאשר צדדים שלישיים אלה עשויים להיות ממוקמים במדינה אשר בה דיני הגנת המידע והפרטיות שונים מאלה החלים בטריטוריה שלך; (י) שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים למטרת שיפור חוויית משתמשים; ו/או (יא) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי.

  למען הסר ספק, אנו רשאים לאסוף, לגלות ולהעביר מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

  שינוי או מחיקה של מידע אישי

  אם, מסיבה כלשהי, אתה מעוניין לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי שהעברת לנו, אנא שלח לנו הודעת דואר אלקטרוני עם פירוט בקשתך לכתובת הבאה eran@law-group.co.il, ואנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי כאמור, בהתאם ובכפוף לדיני הפרטיות החלים.

  אבטחה

  האתר מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, אנו לא מתחייבים ששירותי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם ולא נהיה אחראיים לכל גישה לא מורשית כאמור ולתוצאותיה.

  שירותי צדדים שלישיים

  אנו רשאים להשתמש בתוכנה או בשירותי צד שלישי על מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף במסגרת האתר. אנו עושה מאמצים על מנת להתקשר עם צדדים שלישיים המפרסמים מדיניות פרטיות החלה על איסוף, אחסון, עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע לא אישי. שירותי צדדים שלישיים כוללים, בין היתר, את Google Analytics, Upress ואת WordPress Jetpack. יחד עם זאת, אין לנו כל שליטה על צדדים שלישיים אלה. אנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה על מנת שתוכל לדעת אילו סוגי מידע נאספים לגביך.

  טכנולוגיות מעקב

  בעת השימוש באתר, אנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies), פיקסל של פייסבוק ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות (להלן: "טכנולוגיות מעקב"). טכנולוגיות מעקב אלה נשמרות על גבי מכשירך ומאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי (למשל, הפעלה אוטומטית של תהליך ההתחברות לאתר), למקד ולייעל את האופן בו אנו מפרסמים את תכננו וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש באתר. ניתן לנטרל את טכנולוגיות המעקב. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את טכנולוגיות המעקב או לא יאפשר את אחסונן, החוויה המקוונת של המשתמש דרך האתר תהיה מוגבלת. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה.

  תכונות חברתיות

  האתר עשוי לכלול מאפיינים של רשתות חברתיות (כגון "Like" ו-"Share" של פייסבוק). התכונות החברתיות מופעלות או מאפשרות אינטגרציה עם רשתות חברתיות או פלטפורמות מסוימות של צדדים שלישיים (להלן: "רשת חברתית" או "פלטפורמה"). רשתות חברתיות ופלטפורמות אלה נוצרות ומתוחזקות על ידי צדדים שלישיים שאינם קשורים אלינו ואינם בשליטתנו. אם תאפשר אינטגרציה כאמור עם רשתות חברתיות או פלטפורמות כאמור, שימושך בתכונות חברתיות אלה יהיה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של הרשת החברתית או הפלטפורמה הרלוונטית.

  מידע פרסומי

  הנך מסכים לכך שנשתמש בפרטים שלך אשר נמסרו לנו מרצונך, כדי שניידע אותך אודות עדכונים משפטיים, שיועברו אל כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידך. באפשרותך לבטל את הסכמתך באמצעות משלוח הודעה בכתב בדואר האלקטרוני, לכתובת הבאה: eran@law-group.co.il או לחילופין למלא אחר ההוראות להסרה מרשימת הדיוור, אשר מופיעות בהודעות הדואר האלקטרוני הנשלחות אליך.

  שינויים במדיניות הפרטיות

  אנו שומרים על הזכות לשנות או לעדכן מדיניות פרטיות זו בכל עת, ומבקשים מהמשתמש לשוב ולעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת. אנו נעדכן את המשתמשים בכל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האתר. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שהודעה נמסרה באתר. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף באופן מיידי, והמשך שימושך באתר לאחר העדכון האחרון יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת.

  קידום עורכי דין קידום עורכי דין
  דילוג לתוכן